กรุณายอมรับเงื่อนไข ก่อนใช้บริการ (Please accept this before booking)

By Items

 • การจอง (Booking)a. สามารถ จองผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง https://widing.co/ และ LineOA : @widing โดยไม่จำเป็นต้องออกใบเสนอราคาb. ระยะเวลาในการจอง ขั้นต่ำของ บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “รายชิ้น” คือ 1 เดือน / ชิ้นc. หากต้องการฝากต่ำกว่า 3 เดือน จะต้องชำระค่า เข้ารับ และ ค่านำส่งคืนตามจริง
 • การชำระเงิน (Payment)a. หากทำการจองมากกว่า 1 เดือน สามารถเลือก ชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระรายเดือนได้
  • หากประสงค์จะชำระเงินเต็มจำนวน สามารถชำระเงินล่วงหน้า 50% หลังทำการจอง เพื่อยืนยันการนัดหมาย
  • หาก ต้องการแบ่งชำระ สามารถชำระเงินล่วงหน้า 50% ของยอดรอบบิลที่แบ่งชำระ เดือนแรก หลังทำการจอง เพื่อยืนยันการนัดหมาย
  b. หากจองมากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการ หรือ โปรโมชั่นได้ โดยทั้งนี้ เงื่อนไขส่วนลดการค้า เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้นc. โดยช่องทองการชำระเงิน สามารถ แบ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิต ทุกธนาคาร หรือ โอนชำระผ่าน ทาง ธนาคาร พร้อม อัพโหลดสลิป ไปยังช่องทางที่ทำการจองd. ผู้ฝากทรัพย์ ยินยอมให้ผู้รับฝากทรัพย์ ดำเนินการเก็บค่าทวงถาม ค่าผิดชำระตามใบแจ้งหนี้ เป็นจำนวน 500 บาท ต่อ วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระe. เมื่อครบกำหนดระยะฝาก หากรูปแบบการชำระ เป็นแบบ แบ่งชำระ ท่านจำเป็นต้องจ่ายยอดของบิลสุดท้าย ก่อน นำของทั้งหมดคืน หากจงใจทิ้งของบางส่วนไว้ โดยไม่ชำระเงิน ทางบริษัทจะขยายระยะเวลาการฝาก อัตโนมัติ และ มีการเรียกเก็บยอดทุกเดือน หากมียอดค้างชำระ มากกว่า 6 เดือน เราจะดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฏหมาย
 • การคิดราคา (Pricing)a. ประเภทการจองใช้บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “รายชิ้น” ทางบริษัท มีการคิดราคาในรูปแบบ บาท/เซนติเมตร โดย พื้นที่ กว้าง + ยาว + สูง ตามจริงของ สิ่งของชิ้นนั้น คูณกับ ราคาอ้างอิง ที่ทางบริษัทกำหนด
  • โดยสรุปดังตารางราคา ด้านล่าง เป็น ขนาดมาตรฐาน
  Size (cm)Price (฿ บาท / ชิ้น / เดือน)S6099S80129S100159S160249S200299S240329
  • ทั้งนี้ หากมีการจอง เข้ามาด้วยขนาดที่เล็กกว่า มาตรฐาน หรือ ต่ำกว่าความเป็นจริง ทางบริษัท จะอนุโลมให้ 1 รอบบิล และอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มในรอบบิลถัดไป
  • หากมีการจองต่ำกว่าขนาด แต่ชำระเงินเข้ามา เต็มจำนวน ทางบริษัท จะมีการส่งเอกสารรายการเรียกเก็บเพิ่มเติมให้ทางอีเมลล์และข้อความ
   ขอความกรุณาลูกค้าโปรดชำระเงิน ภายในวันและเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการนำสิ่งของคืน ทันที หลังถึงกำหนด และ เรียกเก็บค่าบริการขนส่ง ตามจริง
  b. ทางบริษัทมีการแจ้งตารางราคาของการจองแต่ละประเภททาง เว็บไซต์ และ LineOA เท่านั้น โปรดระวัง มิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดี เสนอขายพื้นที่ให้เช่า โดยใช้ชื่อบริษัทในการอ้างอิง
 • การจัดเก็บ (Storing)a. โปรดทำความเข้าใจว่า พื้นที่จัดเก็บสิ่งของ ที่ให้บริการ เป็นรูปแบบการ แชร์พื้นที่เพื่อให้ลูกค้าได้รับค่าบริการที่ถูกลง แบบไม่ต้องเหมาจ่ายให้กับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้จึงไม่สามารถเปิดเผย ภาพพื้นที่ ทั้งหมดได้ รวมถึง ไม่สามารถ ให้ลูกค้าเดินทางมาฝาก และ รับสิ่งของคืนจากคลัง ได้โดยตรงb. สถานที่จัดเก็บที่ใกล้ที่สุดจะถูกใช้ในการจัดเก็บสิ่งของเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับลูกค้า และจะมีการแจ้ง สาขาที่ใช้จัดเก็บหลังจากสิ่งของถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้วให้กับลูกค้า ภายหลัง
 • การเข้ารับ (Picking Up)a. สำหรับการจองประเภท “รายชิ้น” ทางบริษัท บริการเข้ารับ ให้ฟรี สำหรับครั้งแรกที่ใช้บริการ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นb. โปรดทำความเข้าใจว่าทางบริษัท จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่ว่าง และจัดหาประเภทรถให้เหมาะสมกับ ประเภทสิ่งของที่ลูกค้าจอง จึงจำเป็นต้องมีการจองตามรอบเวลาเข้ารับ โดยการจอง จะต้อง เลือก ล่วงหน้า 1 วันc. ประเภทการจองใช้บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “รายชิ้น” ทางบริษัทกำหนดรอบการเข้ารับสิ่งของ แบบ เลือกช่วงเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลาตายตัวได้d. โดยสรุปดังตารางเวลาการเข้ารับ ด้านล่างวันเวลาจันทร์ – เสาร์8:00 – 10:00จันทร์ – เสาร์10:00 – 12:00หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทิน-e. หากลูกค้ามีความประสงค์จะกำหนดการรับสิ่งของนอกเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อนัดหมายการเข้ารับสิ่งของ ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม ได้ที่ LineOA : @widing
 • การนำส่งคืน (Returning)a. สำหรับการจองประเภท “รายชิ้น” ทางบริษัท บริการส่งคืน ให้ฟรี สำหรับการยกเลิกสัญญา, ถึงระยะเวลา ที่กำหนดตามสัญญา ที่ใช้บริการ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นb. โปรดทำความเข้าใจว่าทางบริษัท จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่ว่าง และจัดหาประเภทรถให้เหมาะสมกับ ประเภทสิ่งของที่ลูกค้าจอง จึงจำเป็นต้องมีการจองตามรอบเวลานำส่งคืนโดยการจอง จะต้อง เลือก ล่วงหน้า 1 วันc. ตลอดระยะเวลาการฝากสิ่งของ ลูกค้าสามารถเรียกคืน สิ่งของบางชิ้น และนำกลับเข้ามาเก็บได้ แต่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม บริการ นำส่ง แบบเหมาจ่ายตามตารางด้านล่างจำนวนราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ชิ้น149 บาท / รอบมากกว่า 3 ชิ้น ไม่เกิน 6 ชิ้น199 บาท / รอบมากกว่า 6 ชิ้นขึ้นไป399 บาท / รอบd. ประเภทการจองใช้บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “รายชิ้น” ทางบริษัทกำหนดรอบการนำส่งสิ่งของคืน แบบ เลือกช่วงเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลา ตายตัวได้e. โดยสรุปดังตารางเวลาการนำส่งคืน ด้านล่างวันเวลาจันทร์ – เสาร์13:00 – 16:00จันทร์ – เสาร์16:00 – 19:00หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทิน-f. หากลูกค้ามีความประสงค์จะกำหนดการส่งคืนสิ่งของนอกเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อนัดหมายการส่งคืนสิ่งของ ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม ได้ที่ LineOA : @widing
 • การรับประกัน (Warranty)a. ถึงแม้ทางบริษัท จะรับผิดชอบและดูแลสิ่งของ ที่ลูกค้าฝากอย่างดีแต่การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมยังถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าก่อนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับสินค้าซึ่งรวมถึงการปกปิดหรือปกป้องสิ่งของอย่างแน่นหนาเพียงพอเพื่อให้ลูกค้าเองแน่ใจว่าสิ่งของจะไม่ได้รับอันตรายรุนแรงขณะจัดส่งb. ผู้ดำเนินการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น คนขับรถ เจ้าหน้าที่ที่คลังเก็บสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่มีการเปิดแกะสิ่งของของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม เด็ดขาดc. ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการเก็บรักษา กรมธรรม์ประกันภัยของWiding อาจให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขเท่านั้นลูกค้าควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใช้บริการของบริษัท
 • อื่นๆ (Others)a. เราอนุญาตให้มีการเข้ารับและจัดส่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ตามหากนอกเหนือจากในส่วนของแพ็คเกจที่ลูกค้าได้ทำการซื้อไว้อาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามเพิ่มเติมตามตารางราคาที่ชี้แจงในหน้าราคาและค่าใช้จ่ายb. Widingขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆc. บริษัทให้คำรับรองว่า จะไม่นำทรัพย์สินที่รับฝากนั้น ออกมาใช้สอยเองหรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย และ ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายเท่าที่ตาเห็นหากทรัพย์ที่ฝาก มีการบรรจุลงกล่อง ปิดทึบ ไม่สามารถมองเห็นภายในได้ทางผู้รับฝากทรัพย์ไม่มีสิทธ์ในการเปิดดูสิ่งของภายใน จึงไม่สามารถรับผิดชอบได้หากเกิดความเสียหาย เพราะอาจเสียหายมาตั้งแต่ก่อนรับฝากแต่ทางผู้รับฝากทรัพย์ยินยอมรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทโดยกำหนดชำระค่าเสียหาย หลังจาก ครบกำหนด ระยะเวลาฝากทรัพย์ ตามสัญญาแม้ว่าจะมีการยกเลิกสัญญาก่อนก็ตามd. นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทระบุถึงการคุ้มครองข้อมูลลูกค้าและควรได้รับการตรวจสอบก่อนใช้บริการe. ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อต้องการจอง, กำหนดเวลารับและส่งคืน,ปริมาณ หรือ ขนาดของสิ่งของที่นำมาฝากf. การเปลี่ยนแปลงเวลารับหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้ Widingทราบอย่างทันท่วงทีเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นg. Widing ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและลูกค้าควรตรวจสอบเป็นระยะๆ

By Space (SQ)

 • การจอง (Booking)a. สามารถ จองผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง https://widing.co/ และ LineOA : @widing สามารถออกใบเสนอราคา หรือ ชำระเงินแบบไม่ต้องออกใบเสนอราคาก็ได้b. ระยะเวลาในการจอง ขั้นต่ำของ บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “รายพื้นที่” คือ 1 เดือน/ตารางเมตรc. หากต้องการฝากต่ำกว่า 3 เดือน จะต้องชำระค่า เข้ารับ และ ค่านำส่งคืนตามจริง
 • การชำระเงิน (Payment)a. หากทำการจองมากกว่า 1 เดือน สามารถเลือก ชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระรายเดือนได้
  • หากประสงค์จะชำระเงินเต็มจำนวน สามารถชำระเงินล่วงหน้า 50% หลังทำการจอง เพื่อยืนยันการนัดหมาย
  • หาก ต้องการแบ่งชำระ สามารถชำระเงินล่วงหน้า 50% ของยอดรอบบิลที่แบ่งชำระ เดือนแรก หลังทำการจอง พื่อยืนยันการนัดหมาย
  b. หากจองมากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการ หรือ โปรโมชั่นได้ โดยทั้งนี้ เงื่อนไขส่วนลดการค้า เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้นc. โดยช่องทองการชำระเงิน สามารถ แบ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิต ทุกธนาคาร หรือ โอนชำระผ่าน ทาง ธนาคาร พร้อม อัพโหลดสลิป ไปยังช่องทางที่ทำการจองd. ผู้ฝากทรัพย์ ยินยอมให้ผู้รับฝากทรัพย์ ดำเนินการเก็บค่าทวงถาม ค่าผิดชำระตามใบแจ้งหนี้ เป็นจำนวน 500 บาท ต่อ วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระe. เมื่อครบกำหนดระยะฝาก หากรูปแบบการชำระ เป็นแบบ แบ่งชำระ ท่านจำเป็นต้องจ่ายยอดของบิลสุดท้าย ก่อน นำของทั้งหมดคืน หากจงใจทิ้งของบางส่วนไว้ โดยไม่ชำระเงิน ทางบริษัทจะขยายระยะเวลาการฝาก อัตโนมัติ และ มีการเรียกเก็บยอดทุกเดือน หากมียอดค้างชำระมากกว่า 6 เดือน เราจะดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฏหมาย
 • การคิดราคา (Pricing)a. ประเภทการจองใช้บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “รายชิ้น” ทางบริษั มีการคิดราคาในรูปแบบ บาท/เซนติเมตร โดย พื้นที่ กว้าง x ยาว ตามจริง
  • โดยสรุปดังตารางราคา ด้านล่าง เป็น ขนาดมาตรฐาน
  Size (cm)Price (฿ บาท / ตารางเมตร / เดือน)1 SQ7001.5 SQ1,0502 SQ1,4003 SQ2,1005 SQ3,5008 SQ5,60010 SQ7,00015 SQ10,500
  • ทั้งนี้ หากมีการจอง เข้ามาด้วยขนาดที่เล็กกว่า มาตรฐาน หรือ ต่ำกว่าความเป็นจริง ทางบริษัท จะอนุโลมให้ 1 รอบบิล และอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มในรอบบิลถัดไป
  • หากมีการจองต่ำกว่าขนาด แต่ชำระเงินเข้ามา เต็มจำนวน ทางบริษัท จะมีการส่งเอกสารรายการเรียกเก็บเพิ่มเติมให้ทาง อีเมลล์และ ข้อความ ขอความกรุณา ลูกค้าโปรดชำระเงิน ภายในวันและเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการนำสิ่งของคืน ทันที หลังถึงกำหนด และ เรียกเก็บค่าบริการขนส่ง ตามจริง
  b. ทางบริษัทมีการแจ้งตารางราคาของการจองแต่ละประเภททาง เว็บไซต์ และ LineOA เท่านั้น โปรดระวัง มิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดี เสนอขายพื้นที่ให้เช่า โดยใช้ชื่อบริษัทในการอ้างอิง
 • การจัดเก็บ (Storing)a. โปรดทำความเข้าใจว่า พื้นที่จัดเก็บสิ่งของ ที่ให้บริการ เป็นรูปแบบการ แชร์พื้นที่เพื่อให้ลูกค้าได้รับค่าบริการที่ถูกลง แบบไม่ต้องเหมาจ่ายให้กับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้จึงไม่สามารถเปิดเผย ภาพพื้นที่ ทั้งหมดได้ รวมถึง ไม่สามารถ ให้ลูกค้าเดินทางมาฝาก และ รับสิ่งของคืนจากคลัง ได้โดยตรงb. สถานที่จัดเก็บที่ใกล้ที่สุดจะถูกใช้ในการจัดเก็บสิ่งของเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับลูกค้า และจะมีการแจ้ง สาขาที่ใช้จัดเก็บหลังจากสิ่งของถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้วให้กับลูกค้า ภายหลัง
 • การเข้ารับ (Picking Up)a. สำหรับการจองประเภท “พื้นที่” ทางบริษัท บริการเข้ารับ ให้ฟรี สำหรับครั้งแรกที่ใช้บริการ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นb. โปรดทำความเข้าใจว่าทางบริษัท จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่ว่าง และจัดหาประเภทรถให้เหมาะสมกับ ประเภทสิ่งของที่ลูกค้าจอง จึงจำเป็นต้องมีการจองตามรอบเวลาเข้ารับ โดยการจอง จะต้อง เลือก ล่วงหน้า 1 วันc. ประเภทการจองใช้บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “พื้นที่” ทางบริษัทกำหนดรอบการเข้ารับสิ่งของ แบบ เลือกช่วงเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลาตายตัวได้ เฉพาะ การจองพื้นที่ต่ำกว่า 3 ตารางเมตรd. โดยสรุปดังตารางเวลาการเข้ารับ ด้านล่างวันเวลาจันทร์ – เสาร์8:00 – 10:00จันทร์ – เสาร์10:00 – 12:00หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทิน-e. หากมากกว่า 3 ตารางเมตร สามารถเลือกเวลาที่ต้องการได้เลย ตั้งแต่ 9.00 – 18.00f. หากลูกค้ามีความประสงค์จะกำหนดการรับสิ่งของนอกเวลาสำหรับ การจองพื้นที่ ทุกขนาดกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อนัดหมายการเข้ารับสิ่งของ ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม ได้ที่ LineOA : @widing

 • การนำส่งคืน (Returning)a. สำหรับการจองประเภท “พื้นที่” ทางบริษัท บริการส่งคืน ให้ฟรี สำหรับการยกเลิกสัญญา, ถึงระยะเวลา ที่กำหนดตามสัญญา ที่ใช้บริการ โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นb. โปรดทำความเข้าใจว่าทางบริษัท จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่ว่าง และจัดหาประเภทรถให้เหมาะสมกับ ประเภทสิ่งของที่ลูกค้าจอง จึงจำเป็นต้องมีการจองตามรอบเวลานำส่งคืนโดยการจอง จะต้อง เลือก ล่วงหน้า 1 วันc. ตลอดระยะเวลาการฝากสิ่งของ ลูกค้าสามารถเรียกคืน สิ่งของบางชิ้น และนำกลับเข้ามาเก็บได้ แต่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม บริการ นำส่ง แบบเหมาจ่ายตามตารางด้านล่างจำนวนราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ชิ้น149 บาท / รอบมากกว่า 3 ชิ้น ไม่เกิน 6 ชิ้น199 บาท / รอบมากกว่า 6 ชิ้นขึ้นไป399 บาท / รอบd. ประเภทการจองใช้บริการพื้นที่ให้เช่าแบบ “พื้นที่” ทางบริษัท กำหนดรอบการนำส่งสิ่งของคืนแบบ เลือกช่วงเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลา ตายตัวได้e. โดยสรุปดังตารางเวลาการนำส่งคืน ด้านล่างวันเวลาจันทร์ – เสาร์13:00 – 16:00จันทร์ – เสาร์16:00 – 19:00หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทิน-f. หากลูกค้ามีความประสงค์จะกำหนดการส่งคืนสิ่งของนอกเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อนัดหมายการส่งคืนสิ่งของ ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม ได้ที่ LineOA : @widing
 • การรับประกัน (Warranty)a. ถึงแม้ทางบริษัท จะรับผิดชอบและดูแลสิ่งของ ที่ลูกค้าฝากอย่างดีแต่การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมยังถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าก่อนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับสินค้าซึ่งรวมถึงการปกปิดหรือปกป้องสิ่งของอย่างแน่นหนาเพียงพอเพื่อให้ลูกค้าเองแน่ใจว่าสิ่งของจะไม่ได้รับอันตรายรุนแรงขณะจัดส่งb. ผู้ดำเนินการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น คนขับรถ เจ้าหน้าที่ที่คลังเก็บสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่มีการเปิดแกะสิ่งของของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม เด็ดขาดc. ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการเก็บรักษา กรมธรรม์ประกันภัยของWiding อาจให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขเท่านั้นลูกค้าควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใช้บริการของบริษัท
 • อื่นๆ (Others)a. เราอนุญาตให้มีการเข้ารับและจัดส่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ตามหากนอกเหนือจากในส่วนของแพ็คเกจที่ลูกค้าได้ทำการซื้อไว้อาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียมตามเพิ่มเติมตามตารางราคาที่ชี้แจงในหน้าราคาและค่าใช้จ่ายb. Widingขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆc. บริษัทให้คำรับรองว่า จะไม่นำทรัพย์สินที่รับฝากนั้น ออกมาใช้สอยเองหรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย และ ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายเท่าที่ตาเห็นหากทรัพย์ที่ฝาก มีการบรรจุลงกล่อง ปิดทึบ ไม่สามารถมองเห็นภายในได้ทางผู้รับฝากทรัพย์ไม่มีสิทธ์ในการเปิดดูสิ่งของภายใน จึงไม่สามารถรับผิดชอบได้หากเกิดความเสียหาย เพราะอาจเสียหายมาตั้งแต่ก่อนรับฝากแต่ทางผู้รับฝากทรัพย์ยินยอมรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทโดยกำหนดชำระค่าเสียหาย หลังจาก ครบกำหนด ระยะเวลาฝากทรัพย์ ตามสัญญาแม้ว่าจะมีการยกเลิกสัญญาก่อนก็ตามd. นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทระบุถึงการคุ้มครองข้อมูลลูกค้าและควรได้รับการตรวจสอบก่อนใช้บริการe. ลูกค้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อต้องการจอง, กำหนดเวลารับและส่งคืน,ปริมาณ หรือ ขนาดของสิ่งของที่นำมาฝากf. การเปลี่ยนแปลงเวลารับหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้ Widingทราบอย่างทันท่วงทีเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นg. Widing ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและลูกค้าควรตรวจสอบเป็นระยะๆ

My Cart